piątek, 20 kwietnia 2018
Imieniny: Czesława i Agnieszki

20 kwietnia 2018

Imieniny

 • Czesława i Agnieszki

21 kwietnia 2018

Imieniny

 • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

 • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

 • Jerzego i Wojciecha

Informacja na temat obowiązku składania sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

czwartek, 14.07.2016 15:57

Informacja na temat obowiązku składania sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Prezydent Miasta Tczewa przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania:

 1. półrocznego - przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2. kwartalnego – przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Terminy składania sprawozdań półrocznych:
Sprawozdanie należy złożyć Prezydentowi Miasta Tczewa w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy t. j.:

 1. do 31 lipca danego roku za pierwsze półrocze;
 2. do 31 stycznia następnego roku za drugie półrocze.

Terminy składania sprawozdań kwartalnych:
Sprawozdanie należy złożyć Prezydentowi Miasta Tczewa w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy t. j.:

 1. do 30 kwietnia danego roku za pierwszy kwartał;
 2. do 31 lipca danego roku za drugi kwartał;
 3. do 31 października danego roku za trzeci kwartał;
 4. do 31 stycznia następnego roku za czwarty kwartał.

Wzór kwartalnego sprawozdania określił Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). Wzory sprawozdań znajdują się w załącznikach:

 

Załącznik nr 1 część A wypełnia podmiot, który odbierał odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Tczew w danym półroczu.

Załącznik nr 1 część B wypełnia podmiot, który nie odbierał odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew a był wpisany do rejestru działalności regulowanej w danym półroczu.

Załącznik nr 2 wypełnia podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Załącznik nr 3 wypełnia podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

 

Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630). Sprawozdanie składane na nowych drukach  będzie dopiero od 2017 r.

 

Prezydent Miasta Tczewa jednocześnie przypomina, że obowiązuje art. 9x ust. 1 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

czwartek, 07.03.2013 15:16

Nowe stawki za odbiór odpadów – od 1 marca 2018 r.

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 15,50 zł. za 1 osobę na miesiąc.
 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, wynosi 26,00 zł. za 1 osobę na miesiąc

 

./Uchwała Rady Miejskiej - stawki_2018.doc

 

Opłaty za odpady komunalne bez prowizji

czwartek, 20.06.2013 13:25

 Prezydent Miasta informuje, że wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać bez dodatkowych prowizji, na otrzymany z Urzędu indywidualny numer konta bankowego, w Banku Polska Kasa Opieki S A w Tczewie, ul. Gdańska 7; w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz Banku Spółdzielczym (wszystkie filie).

Uwaga!

 W Urzędzie Miejskim przy ul. 30 Stycznia 1 (pok. nr 10) można pobierać gotowe dowody wpłat do Banku Spółdzielczego.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się:

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013